馃啒 SKUP NIERUCHOMO艢CI 馃彔 Z PROBLEMAMI, D艁UGI, UDZIA艁Y, SPADKI

Polityka prywatno艣ci

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporza台dzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem Pan虂stwa danych osobowych jest聽 TRINITY SP. Z O.O, Warszawa ,AL. Jerozolimskie 85/21, 02-001. Kontakt z administratorem danych osobowych: biuro@skupnieruchomosci-warszawa.pl

2. Cele przetwarzania

Operator przetwarza Pan虂stwa dane osobowe w naste台puja台cych celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy,
 2. wykonania obowia台zko虂w wynikaja台cych z przepiso虂w prawa cia台偶a台cych na administratorze, w szczego虂lnos虂ci w zakresie rachunkowos虂ci, wystawiania faktur i dokumento虂w ksie台gowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczen虂stwa sieci zgodnie z obowia台zuja台cymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO 鈥 obowia台zek prawny)
 3. komunikacji marketingowej w celu ulepszania us艂ug,
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen虂 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 uzasadniony interes administratora)
 5. analitycznym i statystycznym 鈥 prowadzenie analiz aktywnos虂ci U偶ytkowniko虂w w serwisach internetowych i aplikacjach oraz sposobu korzystania z konta, a tak偶e ich preferencji w celu poprawy funkcjonalnos虂ci. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 uzasadniony interes administratora)
 6. administracji wewne台trznej, w szczego虂lnos虂ci wewne台trznego raportowania. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 uzasadniony interes administratora).

3. Zg艂aszanie sprzeciwu

Przys艂uguje Pan虂stwu prawo do zg艂oszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f.

4. Komunikacja marketingowa

W zakresie dobrowolnych zgo虂d wynikaja台cych z ustaw szczego虂lnych (np. prawo telekomunikacyjne) moga台 byc虂 do Pan虂stwa kierowane komunikaty marketingowe za pos虂rednictwem wiadomos虂ci e-mail.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe moga台 byc虂 przekazywane podmiotom zewne台trznym:

 • podwykonawcom,
 • firmom ksi臋gowym,
 • firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi marketingowe,
 • windykacyjne oraz innym podmiotom, z kt贸rymi administrator wsp贸艂pracuje na podstawie um贸w o powierzenie przetwarzania danych, a tak偶e organom publicznym, kt贸rym dane s膮 przekazywane na mocy przepis贸w prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Operator nie planuje przekazywania danych poza obszar Unii Europejskiej.

7. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe be台da台 przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spe艂nienia wymogo虂w wynikaja台cych z obowia台zuja台cych przepiso虂w lub inny okres wynikaja台cy z wewne台trznych wymagan虂 operacyjnych, jak w艂as虂ciwe zapewnienie doste台pu do us艂ug, u艂atwienie zarza台dzania relacjami z u偶ytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organo虂w regulacyjnych, w zale偶nos虂ci od tego, kto虂ry okres jest d艂u偶szy. Okres przetwarzania danych osobowych mo偶e zostac虂 ka偶dorazowo przed艂u偶ony o okres przedawnienia roszczen虂, je偶eli przetwarzanie danych osobowych be台dzie niezbe台dne dla dochodzenia ewentualnych roszczen虂 lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe sa台 przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane be台da台 przetwarzane do czasu cofnie台cia w艂as虂ciwej zgody.

8. Prawa u偶ytkownika

Podanie przez U偶ytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Ka偶demu U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo doste台pu do dotycza台cych go danych osobowych oraz prawo 偶a台dania ich sprostowania, ich usunie台cia lub ograniczenia ich przetwarzania. U偶ytkownikowi przys艂uguje ro虂wniez虈 prawo wniesienia sprzeciwu wzgle台dem przetwarzania jego danych osobowych jak ro虂wniez虈 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuja台cego sie台 ochrona台 danych osobowych. Ka偶demu U偶ytkownikowi przys艂uguje tak偶e prawo do przenoszenia danych osobowych, kto虂re U偶ytkownik dostarczy艂 administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych U偶ytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie. Z powy偶szych praw mo偶na skorzystac虂 przesy艂aja台c wniosek na adres biuro@skupnieruchomosci-warszawa.pl podaja台c wszelkie niezbe台dne dane umo偶liwiaja台ce nam identyfikacje台 danych, kto虂rych zg艂oszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zg艂aszaja台cej w celu potwierdzenia uprawnienia do z艂o偶enia takiego wniosku.

9. Dodatkowe informacje

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zawartych na stronie www.
  • Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych pliki cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).
  • Poprzez gromadzenie log贸w serwera www przez operatora hostingowego mydevil.net, funkcjonuj膮cego pod adresem mydevil.net
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika.
  1. Serwis mo偶e zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  2. Dane w formularzu nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim inaczej, ni偶 za zgod膮 u偶ytkownika.
  3. Dane podane w formularzu mog膮 stanowi膰 zbi贸r potencjalnych klient贸w.
  4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia lub udost臋pnienia bezp艂atnych materia艂贸w.
  5. Podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyra偶enia odpowiednich zg贸d dost臋pnych podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej.
 3. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika.
  2. Serwis mo偶e zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim inaczej, ni偶 za zgod膮 u偶ytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mog膮 stanowi膰 zbi贸r potencjalnych klient贸w.
  5. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia lub udost臋pnienia bezp艂atnych materia艂贸w.
  6. Podanie danych jest dobrowolne i wymaga wyra偶enia odpowiednich zg贸d przed wys艂aniem formularza kontaktowego.
 4. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plik贸w cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:
   • tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
   • utrzymanie sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;
   • okre艣lania profilu u偶ytkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂贸w w sieciach reklamowych, w szczeg贸lno艣ci sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika.
  6. Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik贸w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics
  10. Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u偶ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie偶ce nawigacji u偶ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra偶a膰 i cofa膰 zgod臋?
  1. Je艣li u偶ytkownik nie chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni, a w skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze strony www.
  2. W celu zarz膮dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮 / system i post臋puj zgodnie z instrukcjami: